STRONA GŁÓWNA >> POMOC >> WARUNKI GWARANCJI

Radox Radiators Polska

ul.Bartycka 24/26 paw.211,00-716 Warszawa

tel.22 891-12-11, e-mail: biuro@radoxradiators.pl

www.radoxradiators.pl                                                               

 

 GWARANCJA

 

Przedmiotem gwarancji jest grzejnik stalowy produkcji Radox Radiators.

 

Odbierając grzejnik, Klient potwierdza fakt odbioru produktu bez uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad należy poinformować o tym Sprzedawcę. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że Sprzedawca wydał grzejnik pełnowartościowy.

Warunki Gwarancji

 

1. Producent udziela gwarancji na bezawaryjne działanie zakupionego grzejnika na okres:

- grzejniki kanałowe: 10 lat na szczelność, 2 lata na pozostałe elementy grzejnika;

- grzejniki łazienkowe i dekoracyjne: 10 lat na szczelność i pokrycie lakiernicze, 10 lat na grzejniki ze stali nierdzewnej, 5 lat na powłokę galwaniczną, 2 lata na pozostałe elementy.

Gwarancja dotyczy grzejników z przeznaczeniem do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, usługowych o normatywnej wilgotności powietrza w zamkniętych systemach instalacji centralnego ogrzewania.

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu.

3. Reklamację należy złożyć do Sprzedawcy w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu wykrycia wady.

4. Wyrób podlega gwarancji pod warunkiem, że nie był on przez kupującego lub osoby trzecie naprawiany lub zmieniany bez zgody Gwaranta.

5. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych wskutek:

         - użycia grzejnika niezgodnie z przeznaczeniem,

         - niezastosowania się do instrukcji montażu,

         - uszkodzeń mechanicznych,

         - uszkodzeń spowodowanych użyciem niewłaściwych środków czyszczących

         - naprawy dokonanej prze osoby nieuprawnione,

      - zasilaniem grzejnika czynnikiem grzewczym o ciśnieniu roboczym wyższym niż podane przez producenta (informacja o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym znajduje się na stronie www.radoxradiators.pl w karcie danego produktu),

        - zastosowaniem do napełnienia grzejnika i układu grzewczego czynnika grzewczego niezgodnego z PN-93/C-04607.

        - nie zastosowania się do normy PN-91/B-02420 dotyczącej odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych.

         - niezastosowania się do wymogów normy PN-91-B-02414:1999 – dotyczących zabezpieczeń instalacji ogrzewania wodnego w systemach zamkniętych ze zbiorczymi naczyniami przeponowymi.

   - Gwarancja nie dotyczy grzejników zamontowanych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności takich jak baseny, suszarnie, łazienki bez działającej prawidłowo wentylacji jak również grzejników zamontowanych w otwartych układach instalacji c.o.

   - Gwarancja nie obejmuje grzejników niepoprawnie zamontowanych lub działających w wadliwie wykonanej instalacji c.o.

   - Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych z winy Klienta po odbiorze towaru od Sprzedawcy, również samodzielnie przemalowanego grzejnika.

 

6. Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest dostarczenie do punktu sprzedaży w którym grzejnik został zakupiony, lub bezpośrednio do producenta, wadliwego grzejnika.

    W przypadku braku możliwości zdemontowania grzejnika, należy dokonać zgłoszenia pisemnie na adres mailowy sprzedawcy wraz z dokumentacją fotograficzną. 

7. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego brak armatury na zasileniu i powrocie z grzejnika umożliwiającej odcięcie grzejnika od instalacji c.o., skutkować może obciążeniem klienta kosztami utrudnionego demontażu grzejnika.

8. Producent zobowiązuje się do powiadomienia o uznaniu lub nie uznaniu reklamacji w terminie do 14 dni roboczych.

9. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia grzejnika naprawionego lub nowego w możliwie najkrótszym terminie maksymalnie do 9 tyg. roboczych od momentu uznania reklamacji.

10. Poniższa instrukcja obsługi grzejników stanowi integralną część Warunków Gwarancji.Instrukcja montażu

Przeznaczenie

- Grzejniki stalowe przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń o normatywnej wilgotności powietrza oraz oddziaływań środków korozyjnych, w zamkniętych układach centralnego ogrzewania, grzejnik nie może być stosowany w układach wody użytkowej.

- Grzejniki pokryte powłoką lakierniczą mogą pełnić jednocześnie funkcję suszarki o maksymalnym obciążeniu 4 kg.

- Grzejniki pokryte powłoką galwaniczną nie mogą być wykorzystywane do suszenia materiałów.

- Grzejniki powinny być zamontowane w odległości co najmniej 1 m od źródła wody (wanna, umywalka, prysznic).


Ogólne zasady montażu

- Należy zachować ostrożność podczas montażu oraz transportu grzejnika, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych produktu bądź rzeczy znajdujących się w pobliżu, jak i obrażeń ciała.

- Do każdego montowanego grzejnika należy dobrać odpowiednie kołki montażowe biorąc pod uwagę ciężar grzejnika jak i rodzaj ściany (kołki montażowe znajdujące się przy konsolach w opakowaniu z grzejnikiem, mogą być nieodpowiednie do konkretnego montażu). Należy w razie konieczności montażu ciężkich grzejników przewidzieć wcześniej wzmocnienia ścian.

- Do przyłączy zasilających i powrotnych należy dokupić odpowiednio dobrane zawory, które będą montowane do przygotowanych wcześniej króćców c.o. o odpowiednim dla danego grzejnika rozstawie.

- Zaleca się montaż przez wykwalifikowanego wykonawcę.


Ogólne zasady użytkowania

- Wykorzystując grzejnik lakierowany jako suszarkę, należy zwrócić uwagę, aby nie wieszać tkanin farbujących bądź tkanin po użyciu środków chemicznych. Zabarwienia bądź odbarwienia powłoki lakierniczej w wyniku takich działań nie podlegają gwarancji.

- Należy zwrócić uwagę na temperaturę grzejnika, szczególnie po zdjęciu suszonych na nim tkanin, aby nie dotknąć zbyt nagrzanego urządzenia.

- Nie należy nadmiernie obciążać grzejnika poprzez umieszczanie na nim rzeczy do suszenia przekraczających wagę 4 kg, bądź w jakikolwiek inny sposób.

- Nie wolno dopuścić do przekroczenia dopuszczalnych parametrów pracy tj. ciśnienie robocze (informacja o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym znajduje się na stronie www.radoxradiators.pl w karcie produktu) oraz jakości czynnika grzewczego oraz do zamarznięcia czynnika grzewczego.

- Czyszczenie grzejnika powinno odbywać się przy użyciu standardowych domowych środków czyszczących (bez środków zawierających materiały ścierne bądź rozpuszczalniki)

- W przypadku nieszczelności należy zakręcić zawór zasilający i powrotny przy grzejniku i skontaktować się z Radox Radiators Polska.