STRONA GŁÓWNA >> POMOC >> WARUNKI GWARANCJI

Radox Radiators Polska

ul.Bartycka 24/26 paw.211,00-716 Warszawa

tel.22 891-12-11 , e-mail: biuro@radoxradiators.pl

www.radoxradiators.pl                                                               

 

 GWARANCJA

 

Przedmiotem gwarancji jest grzejnik stalowy produkcji Radox Radiators.

 

Odbierając grzejnik, Klient potwierdza fakt odbioru produktu bez uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad należy poinformować o tym Sprzedawcę. W przeciwnym wypadku przyjmuje się, że Sprzedawca wydał grzejnik pełnowartościowy.

Warunki Gwarancji

 

1. Producent udziela gwarancji na bezawaryjne działanie zakupionego grzejnika na okres :

-  grzejniki kanałowe : 10 lat na szczelność , 2 lata na pozostałe elementy grzejnika.

-  grzejniki łazienkowe i dekoracyjne : 10 lat na szczelność i pokrycie lakiernicze  ,10 lat na

   grzejniki ze stali nierdzewnej,  5 lat na    powłokę galwaniczną ,   2 lata na pozostałe

   elementy. 

   Gwarancja dotyczy grzejników z przeznaczeniem do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych , 

   biurowych, usługowych o normatywnej wilgotności powietrza w zamkniętych systemach

   instalacji centralnego ogrzewania.

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie dowodu zakupu.

3. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń , powstałych wskutek :

          - użycia grzejnika niezgodnie z przeznaczeniem,

          - niezastosowania się do instrukcji montażu,     

          - uszkodzeń mechanicznych

          - uszkodzeń spowodowanych użyciem niewłaściwych środków czyszczących

          - naprawy dokonanej prze osoby nieuprawnione,

          - zasilaniem grzejnika czynnikiem grzewczym o ciśnieniu roboczym wyższym niż podane

           przez  producenta  (informacja o dopuszczalnym  ciśnieniu roboczym znajduje się na

           stronie www.radoxradiators.pl w karcie danego produktu),

         - zastosowaniem do napełnienia grzejnika i układu grzewczego czynnika grzewczego

           niezgodnego z                PN-93/C-04607.

         - nie zastosowania się do normy PN-91/B-02420 dotyczącej odpowietrzania instalacji

           ogrzewań  wodnych .

          - niezastosowania się do wymogów normy PN-91-B-02414:1999 – dotyczących

            Zabezpieczeń  instalacji ogrzewania wodnego w systemach zamkniętych ze zbiorczymi

            naczyniami  przeponowymi.

   -Gwarancja nie dotyczy grzejników zamontowanych w pomieszczeniach o podwyższonej  

   wilgotności     takich jak baseny , suszarnie, łazienki bez działającej prawidłowo wentylacji

   jak również grzejników    zamontowanych w otwartych układach  instalacji c.o.

   -Gwarancja nie obejmuje grzejników niepoprawnie zamontowanych lub działających w

   wadliwie    wykonanej instalacji c.o.

   -Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń powstałych z winy Klienta po odbiorze towaru od

   Sprzedawcy, również samodzielnie przemalowanego grzejnika.

 

4. Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest dostarczenie do punktu sprzedaży w którym grzejnik

    został     zakupiony , lub bezpośrednio do producenta , wadliwego grzejnika.

    W przypadku braku możliwości zdemontowania grzejnika , należy dokonać zgłoszenia   pisemnie na  adres

    mailowy sprzedawcy wraz z dokumentacja fotograficzną. 

5. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego brak armatury na zasileniu i powrocie z grzejnika umożliwiającej odcięcie grzejnika od instalacji c.o. , skutkować może obciążeniem klienta kosztami utrudnionego demontażu  grzejnika.

6. Producent zobowiązuje się do powiadomienia o  uznaniu lub nie uznaniu reklamacji w  terminie do 14    dni roboczych.

7. W przypadku uznania reklamacji producent zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia grzejnika    naprawionego lub nowego w możliwie najkrótszym terminie maksymalnie do 9 tyg. roboczych od momentu    uznania reklamacji.

8. Instrukcja obsługi grzejników stanowi integralną część Warunków Gwarancji.